Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuality

Pozor při rekonstrukci střechy kde je potřeba demontáž azbestové krytiny!!!
 

V březnu 2008 soukromý podnikatel z Babic na Zlínsku podrtil v areálu bývalého JZD v obci Snovídky stavební odpady, které obsahovaly úlomky azbestocementové střešní krytiny. K této činnosti však podnikatel neměl platný souhlas příslušného KÚ. Za nezákonné nakládání s uvedeným odpadem mu brněnský oblastní inspektorát vyměřil pokutu ve výši 1 000 000 Kč.

Celkem bylo podrceno 2377 tun stavebních odpadů, z toho u 1432 tun vzniklého recyklátu byla prokázána přítomnost azbestu. Z množství 1432 tun podrceného odpadu bylo 432 tun předáno na skládku nebezpečných odpadů. Dalších zhruba 1000 tun podrcených stavebních odpadů s obsahem úlomků azbestocementové střešní krytiny bylo odvezeno do areálu Letošov společnosti AGRONET Nesovice, družstvo.

Azbest je nebezpečný pro zdraví lidí zejména tím, že drcením stavebních odpadů s obsahem azbestu dochází k uvolňování nebezpečných azbestových vláken do ovzduší. Při inhalaci mohou ostrá vlákna azbestu mechanicky poškozovat tkáně. Nebezpečí těchto vláken spočívá také ve schopnosti rozbít se na menší vlákénka. Azbestová vlákna poškozují hlavně dýchací soustavu a dále také kardiovaskulární, imunitní a gastrointestinální systém. Všechny druhy azbestu mohou vyvolat azbestózu a fibrózu plic, zesílení pohrudnice a následně rakovinu plic, hrtanu, pohrudnice a pobřišnice. Největší nebezpečí vzniku zhoubných nádorů je spojeno s vdechováním prachu azbestů. Vdechováním azbestových vláken tak hrozí vysoké riziko velmi vážného ohrožení zdraví lidí. Azbest patří mezi prokázané karcinogeny.

Při stanovení výše pokuty ČIŽP přihlédla ke skutečnosti, že drcením stavebních odpadů došlo k ohrožení životního prostředí, zdraví obyvatel okolní zástavby, ale i pracovníků provádějících drcení. Zároveň došlo ke kontaminaci pozemků o celkové výměře 22 845 m2 úlomky azbestocementové střešní krytiny a tím k jejich znehodnocení. Tato skutečnost byla jednoznačně prokázána při šetřeních inspekce a také v dokumentační zprávě o sběru odpadu s obsahem azbestu vypracovanou společností SITA CZ, a. s. Podnikatel se proti rozhodnutí ČIŽP o uložení pokuty sice odvolal, v současné době je však již pokuta pravomocná.

Sankci neunikla ani společnost AGRONET Nesovice, družstvo, které budovy bývalého JZD patřily. MěÚ Bučovice jí v dubnu minulého roku uložil pokutu 140 000 Kč za neutříděné shromažďování nebezpečných a ostatních odpadů v uvedeném areálu.

 

2017:

Punk v Novém Bydžově pomáhal dětem -

benefiční akce pro dětskou onkologii

v Hradci Králové.

 
https://www.youtube.com/watch?v=IqipHUbZzCs&feature=share

 

https://www.strechy-praha.cz/

9. – 11. 2. 2017

PVA EXPO PRAHA LETŇANY

čtvrtek, pátek: 10–18 h, sobota: 10–17 h

 

 Návštěvníci veletrhu Střechy Praha 2015

 

 

 Nabídka oken do plochých střech FAKRO 

 
Rozšíření nabídky oken do plochých střech – zavedení oken pro odvod kouře DSC a DSF Informujeme, že od 1. února 2017 bude nabídka oken do plochých střech FAKRO rozšířena o novou řadu výrobků – okna pro odvod kouře do plochých střech: DSC-C P2 (typ C) a DSF DU6 (typ F). Okna DS_ splňují požadavky normy EN 12101-2 týkající se odvodu kouře uvnitř budovy

 

Související obrázekVýsledek obrázku pro oken do plochých střech FAKRO

 1. Výhody − spojení funkce okna a kouřové klapky v jednom výrobku − patentová přihláška na mechanismus zvedání křídla − prvky mechanismu zvedání křídla po zavření okna nejsou vidět − snadná montáž a obsluha − vynikající termoizolační parametry: U w =0,79 W/m2K pro DSF DU6 v rozměru 120x120 a Uw =1,0 W/m2K pro DSC-C P2 v rozměru 120x120 – zvedací mechanismus nezasahuje do základny okna, a proto nezhoršuje termoizolační parametry okna, jako je tomu u konkurenčních řešení − ověřena konstrukce oken do plochých střech zaručuje vysoké mechanické vlastnosti − rozměr 105x105 má geometrickou plochu pro odvod kouře 1 m2 a splňuje tak požadavky stanovené normami platnými v některých zemích, např. belgickou normu NBN S 21–208-3 − unikátní systém přístupu k otvíracímu mechanismu usnadňující servisní práce na okně − možnost otevření okna do ventilační polohy (každodenní větrání) − moderní design – nová okna pro odvod kouře se zvenčí neliší od běžných oken do plochých střech 

 
 

Chemické impregnace dřeva !!!

Pozor je třeba dávat také na chemické impregnace dřevěných konstrukcí. Roztok, ve kterém se ochranná impregnace nachází může snadno znehodnotit vodotěsnou funkci DHV. K znehodnocení dochází zejména při aplikaci na dřevěné prvky po realizaci DHV nebo při vyplavování při nedostatečném časovém předstihu aplikace impregnace, například při zalaťování střechy čerstvě naimpregnovanými latěmi a deštivém počasí, bez střešní krytiny. Bezpečným řešením je použití moderních materiálů pro DHV, případně použití tlakových impregnací dřevěných konstrukcí.

Více zde: http://www.projektyonline.cz/na-co-si-dat-pozor/pri-realizaci/nadzemni-hruba-stavba/strechy/

 

STŘECHY Vávra

Tak jsme vyškoleni: BOZP, dále také školení na AZBEST. Nyní máme oprávnění pracovat a manipulaci s  materiálem obsahující AZBEST. Bez tohoto školení a dodržení postupů se každá firma vystavuje velkým rizikům ze strany zákona, dále také poškození zdraví.

Azbest jen na povolení !!!

Stavby které obsahují nebezpečný azbest třeba v podobě eternitové střechy,nesmíte nikdy bourat bez toho,aniž by jste k tomu dostali úřední souhlas.Pod pokutou 500.000Kč.Další povinnost je hlášení na Krajskou hygienickou stanici příslušného kraje. Zde se vše musí dle platných legislativ  nahlásit nejméně 30 dní před započetím díla.Vše za Vás může obstarat projektant s proškolenou firmou.

A Z B E S T

NAKLÁDÁNÍ S AZBESTOVÝMI MATERIÁLY A ODPADY

 

Aktualizace - 28. 2. 2007

 

CO  JE  TO  AZBEST

 

Azbest a jeho vlastnosti:

 

 1. Azbest (osinek) je přírodní minerál ze skupiny silikátů, který se v přírodě vyskytuje v několika formách azbestových minerálů (např. chryzotil, krocidolit, amosit, aktinolit apod.)
 2. Všechny azbestové minerály jsou vláknité
 3. Azbest je nehořlavý, odolný vůči působení kyselin a zásad, pevný a ohebný
 4. V České republice nejsou žádné doly na těžbu azbestu, práce s azbestem jsou zakázány s výjimkou prací výzkumných, likvidace nepotřebných zásob azbestu, odpadů, prací při jeho zneškodňování.

 

 

ÚČINKY  AZBESTU  NA  ZDRAVÍ

 

        Cestou vstupu azbestu do lidského organismu = expoziční cestou - jsou dýchací orgány. Azbestová vlákna se  mohou dostat až do plicních sklípků, kde působí dráždivou místní reakci a tím mohou iniciovat vznik vážného onemocnění. Negativní účinky azbestu na zdraví nespočívají v chemickém působení, ale v  mechanickém dráždění citlivých tkání zejména dýchacích orgánů  ! Onemocnění z azbestu se může projevit až po dlouhé době od prvního kontaktu s azbestem (až v době, kdy nemocný již dlouhou dobu s azbestem nepracuje nebo nepřichází do kontaktu).

Typy nemocí z azbestu: Azbestóza, hyalinóza plic, karcinom plic, mezoteliom pleury (pohrudnice). Onemocnění vznikají  zejména v důsledku profesionální expozice.

 

Riziková jsou vlákna užší než 3 um (mikrometry), která mají průměr 10 um - taková vlákna mohou prostoupit do dýchacích cest a způsobovat dýchací obtíže. Delší vlákna jsou nebezpečnější než kratší.  Nejvíce riziková jsou vlákna delší než 5 - 8 um a užší než 1,5 um.

 

Podle příl. č. 9 - „Seznam karcinogenů“ k Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,  je azbest zařazen do skupiny  karcinogenů 1  !

 

 

 

VÝSKYT  AZBESTU  V PROSTŘEDÍ  A  DOMÁCNOSTECH

 

NEJČASTĚJŠÍ  VÝSKYT  V TĚCHTO  VÝROBCÍCH  A  STAVEBNÍCH  MATERIÁLECH:

 

 1. Střešní  krytina Eternit a Beronit (barva šedá, černá, červená…)
 2. Vlnitá střešní krytina různé velikosti podle „vlny“ (barva šedá, černá, červená, zelená…)
 3. Hřebenáče, tvarovky a střešní větrací prvky (různé doplňky ke střešním prvkům)
 4. Izolační azbestové šňůry
 5. Netkané textilie NETAS
 6. Izolační desky ID a IDK
 7. Květinové truhlíky a zahradní doplňky různé velikosti a tvaru
 8. Tlakové a kanalizační roury a tvarovky tzv. „kolena“  (obvykle šedá barva)
 9. Interiérové velkoplošné desky - Dupronit A,B,C, Ezalit A, B,C (přírodní světle šedá barva)
 10. Exteriérové a podstřešní desky Dekalit, Lignát, Cembalit, Cempoplat, Unicel (světle šedá barva)
 11. Sendvičové desky s polystyrenem
 12. Desky Pyral (požárně odolné sendvičové desky s vlnitou hliníkovou fólií v jádru)
 13. Desky Izomín, Akumín, Calothermex (tepelně izolační desky)
 14. Asfaltové desky ASBIT (obsahují mikromletý azbest)
 15. Asfaltové pásy -  Aralebit, Bitagit, Cufolbit, Arabit-S, Plastbit (obsahují mikromletý azbest)
 16. Nástřikové hmoty Pyrotherm (protipožární nástřiky na ocelové konstrukce)
 17. Brzdové obložení v automobilech
 18. Zástěny, podložky lokálních zdrojů tepla (např. podložky pod elektrické a plynové vařiče, zástěny ke kamnům na pevná paliva)

 

VÝSKYT  AZBESTU  VE  STAVEBNÍCH  A  DEMOLIČNÍCH  ODPADECH :

 

 

         Při různých pracích, spojených s  údržbou objektů, při demolicích starých budov a zařízení, při rekonstrukcích budov, bytů, bytových jader v bytových domech a podobných stavebních úpravách se velmi často můžeme setkat se stavebními materiály obsahujícími azbest.  Na jedné straně se při rekonstrukcích a úpravách objektů nebo bytů chceme zbavit azbestového nebezpečí v podobě potenciálně nebezpečného stavebního materiálu,  ale na straně druhé vznikne potenciálně nebezpečný stavební a demoliční odpad.

 

        Odpady obsahující azbest jsou klasifikovány jako odpady nebezpečné - ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, vykazují nebezpečnou vlastnost H7 (karcinogenita). Tyto odpady  již nelze nijak materiálově využívat. Je nutné je bezpečně odstraňovat ze životního prostředí za přísných podmínek ochrany zdraví a složek prostředí. Při předcházení vzniku azbestových odpadů a stanovení opatření při nutné manipulaci s nimi, jsou uplatňovány kroky, jejichž cílem je maximální možné snížení zdravotních rizik již v místě, kde tyto odpady mohou vznikat nebo vznikají.  

 

Azbest je složka, která činí odpad nebezpečným ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů – viz příloha č. 5 k tomuto zákonu.

 

 

Podmínky nakládání s odpady z azbestu

 jsou uvedeny v  předpisech. :

 

JAK  POSTUPOVAT  PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ

Z  HLEDISKA  STAVEBNÍHO  ZÁKONA

 

 

Např. při údržbě a opravě budov, při  stavebních úpravách domů, bytů, rekonstrukcích bytových jader,

demolicích staveb a tam, kde může vznikat

STAVEBNÍ  A  DEMOLIČNÍ  ODPAD  S  OBSAHEM  AZBESTU ?

 

 

 • Které menší stavby, udržovací práce, úpravy apod. nepodléhají nebo podléhají ohlášení stavebnímu úřadu podle nového zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je definováno v § 103 a § 104 citovaného stavebního zákona.

 

 • Ohlášení však vždy podléhají stavby, udržovací práce a úpravy, kdy může docházet k negativnímu ovlivnění zdraví osob, požární bezpečnosti, stability apod., což jsou také případy, kdy bude docházet k manipulaci s azbestovými stavebními materiály, prvky  a azbestovými odpady.

 

 • Ve smyslu § 128 nového stavebního zákona - odstraňování staveb je nutno ohlašovat stavebnímu úřadu, který rozhodne o dalším postupu (např. nutnost vydat povolení k odstranění stavby nebo naopak). Vlastník stavby odpovídá za to, že stavba bude odborně odstraněna stavebním podnikatelem. V případě demoličních prací, které nevyžadují povolení stavebního úřadu, může vlastník objektu provést práce svépomocí za předpokladu, že zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je přítomen azbest, je nutno zajistit provádění stavebního dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu (autorizovaný inženýr nebo technik).

 

 • Každý, kdo provádí práce spojené se vznikem stavebních a demoličních odpadů, se stává původcem těchto odpadů. Předáním odpadů např. firmě, která zajišťuje realizaci stavebních úprav, se stává původcem odpadů tato firma (na základě smlouvy o provedení prací).

 

 • Projednávání a schvalování činností, spojených s nakládáním s nebezpečnými azbestovými odpady, spadá podle citovaného zákona č. 185/2001 Sb. do kompetence odboru životního prostředí KrÚ JmK, příslušných obcí s rozšířenou působností nebo Magistrátu města Brna.

 

 

HLAVNÍ  ZÁSADY  PŘI  PROVÁDĚNÍ  STAVEBNÍCH  PRACÍ

A  ODSTRAŇOVÁNÍ  AZBESTOVÝCH  MATERIÁLŮ

Z  HLEDISKA  OCHRANY  ZDRAVÍ  LIDÍ

 

 • Odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu by měla provádět renomovaná firma, která zaručí řádný a bezpečný technologický postup demontáže nebezpečných stavebních materiálů a prvků a následné předání vzniklých azbestových odpadů  k bezpečnému  odstranění.

 

 • Musí být voleny takové technologické postupy, jimiž bude možné předejít uvolňování azbestu do ovzduší.

 

 • Azbest a materiály, které jej obsahují, by měly být bezpečně odstraněny před prováděním prací.

 

 • Odpady a materiály obsahující azbest musí být sbírány a odstraňovány z místa svého původu (pracoviště) v utěsněných obalech označených nápisem  upozorňujícím na obsah azbestu.

 

 • Prostor, kde dochází k odstraňování částí stavby s obsahem azbestu nebo stavby celé, musí být vymezen tzv. „kontrolovaným pásmem“, v němž je nutno dodržovat režimová opatření - nesmí se zde  jíst, pít, kouřit (pro tyto účely musí být vyčleněno místo, které není kontaminováno azbestem).

 

 • Při odstraňování částí staveb, které jsou z azbestových materiálů nebo obsahují jako součást azbest, je nezbytné již od prvního kontaktu s takovými materiály dbát na důsledné zabránění vdechnutí a zabránění kontaminace ovzduší a okolního prostředí azbestem a azbestovým prachem. Pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, obuví. Z prostředí, kde dochází k demontáži azbestových částí nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku prachu do okolního nechráněného prostředí. Použité ochranné oděvy se musí přepravovat např. do čistírny nebo prádelny v uzavřených obalech (kontejnerech).

 

 • Odborné firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. Krajské hygienické stanici JmK podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Náležitosti takového hlášení stanoví § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.   

 

 • Požadavky na ochranu zdraví lidí při nakládání s azbestem, včetně odpadů obsahujících azbest, jsou obsaženy v § 21 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, a předpisech souvisejících (požadavky na kontrolované pásmo jsou uvedeny v § 17 odst. 7 NV).

 

 • Dodržením požadavků tohoto NV a podmínek § 5 vyhlášky 432/2003 Sb. jsou vytvořeny předpoklady k ochraně osob, které tyto práce provádějí, ale i jiných osob, přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště.

 

 • Novelou zákona 258/2000 Sb., uveřejněnou ve sbírce zákonů pod č. 392/2005 Sb. (platná od 27. 9. 2005), tato povinnost hlášení není vyžadována, jde-li o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu. Přitom definice takových prací jsou uvedeny v § 2 návrhu nové vyhlášky č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací (jde o práce například prováděné zřídka po dobu kratší než 4 hodiny za směnu, v rozsahu menším než 8 pracovních týdnů v roce, práce údržbářské, nedestruktivní odstraňování materiálů obsahujících azbest, kontrola ovzduší, odebírání vzorků a podobně). Úprava vychází z novely Zákoníku práce.
 •  
 • Při jakékoliv manipulaci s azbestovými materiály v budovách a při jejich demontáži (zejména neodborně prováděné) se mnohonásobně zvyšuje únik azbestových vláken do prostředí. Proti rozviřování nebezpečných azbestových vláken do prostředí musí být učiněna vždy příslušná opatření. Snížit prašnost lze prostým vlhčením demontovaných materiálů vodou. Jsou známy a používány také technologické postupy, kdy azbestové stavební materiály jsou před demontáží opatřeny nástřikem polymerními hmotami a speciálními enkapsulačními přípravky, které vytvoří na povrchu nepropustnou vrstvu bránící oddělování azbestových vláken a jejich úniku do ovzduší.

 

 • Odpady s obsahem azbestu musí jejich původce zařadit dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) do kategorie, skupiny, podskupiny a druhu (katalogové číslo).

 

 

Příklad nebezpečných odpadů s obsahem azbestu tak, jak jsou řazeny dle vyhl. č. 381/2001 Sb. ( Katalog odpadů) podle svého původu:

 

 

 • Odpady s obsahem azbestu musí být okamžitě baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny. Takto zabezpečené odpady musí být následně odvezeny do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění a je provozováno oprávněnou osobou. 

 

 • Odpady s obsahem azbestu je možné odstraňovat (likvidovat) pouze v zařízeních k tomu určených - za podmínek stanovených § 35 a §§ souvisejících zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, dále § 17a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

 

 • Občané nebo firmy mohou předávat azbestové odpady např. do sběrných dvorů odpadů, které mají povoleno takové odpady přijímat a mají tyto odpady uvedeny v platném provozním řádu (při vstupu do každého sběrného dvora odpadů je obvykle vyvěšena tabule s údaji, které obsahují označení provozovatele sběrného dvora odpadů, jeho adresu, vedoucího pracovníka a také seznam odpadů, které je možné do takového zařízení přijmout). Zásadní podmínkou však je, že azbestové odpady musí být předány v neprodyšném utěsněném obalu nebo uzavřeném kontejneru (nádobě) s řádným označením (je to podmínka, která je obvykle uvedena v Provozních řádem zařízení pro sběr nebo odstraňování azbestových odpadů). Provozovatelé sběrných dvorů odpadů následně zajistí předání azbestových odpadů jiným „oprávněným osobám“ (např. provozovatelům skládek odpadů), které zajistí  jejich bezpečné odstranění.

 

 • Azbestové odpady je možné odstraňovat na některých skládkách skupiny S-00 = skládky „ostatních“ odpadů kategorie S-001, S-002, S-003 v souladu se schváleným Provozním řádem a podmínkami uvedenými v rozhodnutí příslušného orgánu životního prostředí při udělení souhlasu s provozem takového zařízení na odstraňování odpadů, ale také na skládkách „nebezpečných“ odpadů = S-N0.

 

 • Místo na skládkách, kde je azbestový odpad ukládán, musí být ihned zahrnuto inertním materiálem (materiál pro technické úpravy skládek) a provozovatel skládky musí místo uložení azbestových odpadů označit a tento údaj zaznamenat do situačního plánku skládky (součást provozního řádu)!  Podrobné podmínky jsou předmětem citované vyhlášky č. 294/2005 Sb.

 

 Poznámka: podle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, musí být VÝROBKY OBSAHUJÍCÍ  AZBEST nebo jejich OBALY označeny podle obrázku uvedeného v této příloze nebo slovním vyznačením a dalšími náležitostmi.

 

 

 

Souhrn:

STRUČNÁ ORIENTACE PRO PRAXI

 

 

 • Před prováděním stavebních úprav domů, bytů, bytových jader apod.  se doporučuje tuto věc projednat s místně příslušným stavebním úřadem obce s rozšířenou působností nebo Magistrátu.

 

 • Odborná firma, která bude provádět demoliční a stavební práce, musí zajistit bezpečné odstranění odpadů s azbestem.

 

 • Je nutno dbát na to, aby bylo zabráněno rozptylování prachu s obsahem azbestu do okolí. Azbestové stavební materiály musí být při demontáži a bouracích pracích přinejmenším vlhčeny. Do okolního prostředí se nesmí dostávat vzduch kontaminovaný azbestovým prachem.  Odpady musí být ihned po svém vzniku neprodyšně zabaleny a utěsněny a odvezeny do zařízení, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění (likvidaci).

 

 • V prostorech, kde je manipulováno s azbestovými stavebními prvky a odpady je nutno chránit sebe a členy rodiny i okolí před pobytem v prostředí, které je kontaminováno prachem s obsahem azbestu. Důležité je provést po stavebních úpravách důkladný úklid všech prostorů od prachu  mokrou cestou (s použitými úklidovými pomůckami - např. hadry apod. je třeba nakládat obdobně jako s azbestovými odpady - doporučuje se po použití je ještě mokré neprodyšně obalit a zajistit jejich bezpečné odstranění, zaprášené oděvy musí být uloženy v obalu a následně vyčištěny mokrou cestou).

 

 • Je možné nechat ověřit kvalitu ovzduší v prostorech, kde bylo manipulováno s azbestem nebo azbestovými odpady, odbornou akreditovanou laboratoří nebo obdobným pracovištěm za účelem ověření, zda jsou dodrženy hygienické limity pro azbestová a minerální vlákna, stanovené vyhláškou MZ č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Limit pro azbestová a minerální vlákna o průměru menším než 3 um, délce vlákna rovné nebo delší než 5 um, poměru  „délka : průměr“ vlákna větším než  3 : 1  je 1000  vláken/m3.

 

Je nutno však upozornit, že touto vyhláškou je stanoven hygienický limit pro azbestová a minerální vlákna pouze pro vnitřní prostředí pobytových místností staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení léčebně preventivní péče, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení, staveb pro obchod a staveb pro shromažďování většího počtu osob.

 

 

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ  PRÁVNÍ  PŘEDPISY  VZTAHUJÍCÍ  SE  K

 NAKLÁDÁNÍ  S  AZBESTOVÝMI  ODPADY

 

 

 1. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcí vyhlášky

 

v  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

 • Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

 

 • Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

 

 • Vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů

 

 • Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  (platná od 5. srpna 2005)

 

 1. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

 • Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů

 

 • Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

 

 • Vyhláška MZ č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací (ze dne 24. července 2006)

 

 • Vyhláška MZ č. 6/2002 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb (příloha č. 2 - tabulka limitních hodinových koncentrací chemických ukazatelů a prachu)          
 • Vyhláška MŽP č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno (v příloze č. 1 této vyhlášky je Seznam nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno - sem jsou zařazena amfibolová vlákna krocidolit, amosit, antofylit, aktinolit a tremolit; v příloze č. 2 této vyhlášky je uveden Seznam nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno a další podmínky)

 

 • Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (přílohy č. 1-10 k této vyhlášce, v příloze č. 8 je uveden způsob značení výrobků obsahujících azbest)

 

 

STŘECHY Vávra

Tak jsme vyškoleni: BOZP, dále také školení na AZBEST. Nyní máme oprávnění pracovat a manipulaci s  materiálem obsahující AZBEST. Bez tohoto školení a dodržení postupů se každá firma vystavuje velkým rizikům ze strany zákona, dále také poškození zdraví.

Azbest jen na povolení !!!

Stavby které obsahují nebezpečný azbest třeba v podobě eternitové střechy,nesmíte nikdy bourat bez toho,aniž by jste k tomu dostali úřední souhlas.Pod pokutou 500.000Kč.Další povinnost je hlášení na Krajskou hygienickou stanici příslušného kraje. Zde se vše musí dle platných legislativ  nahlásit nejméně 30 dní před započetím díla.Vše za Vás může obstarat projektant s proškolenou firmou.

_____________________________________________________

Střechy Praha 21-23.1 2016, PVA EXPO PRAHA LETŇANY... budeme tam :-)

http://www.strechy-praha.cz/node/55

                          Veletrh STŘECHY PRAHA je největší veletrh v oboru střech v ČR i ve střední Evropě s tradiční účastí nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů střešních materiálů, izolací, střešních oken, doplňků, fasádních systémů, s kvalitním doprovodným programem pro odbornou i širokou veřejnost a bezplatnými poradenskými centry. Souběžně probíhá specializovaný veletrh úspor

Revoluce v tuzemském řemesle/ROK ŘEMESEL 2016

Datum: 

 

Čas konání: 
14.00 - 15.30 čtvrtek, 14.30 - 16.00 pátek

Střechy Vávra - vyplatilo se :-) 

Místo konání: 
Přednáškový sál 5, HALA 3
Popis: 
Garant: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)
Detail programu: 

Nový řemeslný portál – v čem konkuruje ostatním a proč na něm nesmíte chybět?
Eva Svobodová, MBA, generální ředitelka AMSP ČR

 •          Kdo na něm bude a jak bude vidět?
 •          Jací zákazníci Vás budou vyhledávat a proč?
 •          Čím zákazníky zaujmout?
 •          Budete za umístění na portálu platit?
 •          Jaký bude rozdíl mezi řemeslníky z cechů a ostatními na trhu?
 •          Jaké řemeslné akce můžete v průběhu roku navštívit?
 •          A co Vaše děti, chtějí se dát na řemeslo?
 •          Má řemeslo budoucnost? Ano! Velkou!

Proč menší rodinné firmy často nepřežívají generační výměnu?
Ing. Libor Musil, majitel rodinné firmy LIKO-S a.s. Slavkov u Brna, garant projektu „Rodinná firma“ AMSP ČR, držitel titulu „Rodinná firma roku 2014“

 •          Jste podnikající rodič a chcete předat firmu dětem?
 •          Jak připravit svoje děti na vstup do firmy? Co by měli studovat a jak získat praxi?
 •          Jak připravit své zaměstnance, aby zůstali loajální i k Vašim potomkům?
 •          Jak dlouho pracovat společně s dětmi a kdy z firmy vystoupit?
 •          Jak to vše ovlivňuje vztahy v rodině?
 •          Jak oddělit pracovní a soukromé věci v rozhodovacím procesu?
 •          Jaký je pohled nástupníků?
 •          Nejčastější chyby generační výměny

Součástí přednášek bude Balíček praktických informací pro účastníky:

 •          ROK ŘEMESEL 2016 - informační set k celoročním aktivitám pro řemeslníky i spotřebitele
 •          Desatero ke švarcsystému – jak se vyhnout problémům
 •          Jak na měsíční kontrolní hlášení DPH (v účinnosti od 1.1.2016) – rady, tipy, doporučení
 •          Výsledky průzkumu k nástupnictví v rodinných firmách + nejčastější chyby generační výměny
 •          Nebuď pěšákem u jiných, rozhoduj sám! – praktické informace pro začínající mladé podnikatele
 •          Magazín AMSP ČR Trade News

energií SOLAR PRAHA, který zahrnuje veškeré alternativní zdroje jako např. fotovoltaiku, solární termiku, větrné elektrárny, ale také šetrnou dopravu či využití biomasy, včetně informací o dotačních programech. Součástí veletrhu Střechy Praha je také veletrh pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků s názvem ŘEMESLO PRAHA.